Vår organisation

Förbundsfullmäktige är numera förbundets högsta beslutande organ, kongressen avskaffades i och med den stadgeändring som kongressen godkände i juni 2018. Förbundsfullmäktige samlas två gånger i året och styrelsen ungefär en gång i månaden. Här beskriver vi vår organisation och hur vi jobbar. 

 

Förbundsfullmäktige, som samlas till två ordinarie möten per år, består av 43 ledamöter från våra lokala lärarföreningar. De nya stadgarna har lett till att antalet ledamöter ökat en aning, nu har också studerandeföreningen FSLF ordinarie platser i fullmäktige. Här kan du ladda ner en lista på alla ledamöter för perioden 2018-2022: pdf Fullmäktige_18-22 (fram till höstmötet 14-15.11.2018 sitter det gamla fullmäktige kvar). 

Fullmäktige väljer styrelserepresentanter (nästa gång hösten 2018) och förbundsordförande (nästa gång år 2022).

Fullmäktige avgör förbundets viktiga frågor, godkänner budget och bokslut samt behandlar verksamhetsplaner och motioner/initiativ. Fullmäktige väljs i fortsättningen vid ett valmöte vart fjärde år (nästa gång våren 2022).

Här är de av Patient- och registerstyrelsens förhandsgranskade och av kongressen godkända stadgarna för FSL: pdf Stadgar_FSL

Förbundet sista kongress slog fast en strategi för perioden 2018-2022: pdf Strategi_FSL

Här är förbundets verksamhetsplan för 2018: pdf Verksamhetsplan 2018

 

Under verksamhetsperioden 2018-2022 är FSL:s slogan Vi visar vägen.

 

Motioner och initiativ


Motioner till fullmäktige kan väckas av en enskild medlem, genom en medlemsförening eller av en medlemsförening. En motion bör innehålla ett motiverat förslag till beslut och lämnas in senast fyra veckor före fullmäktiges möte.

Fullmäktige välkomnar nu även initiativ, som är enklare än motioner och som inte kräver att den som väcker initiativet presenterar ett förslag på beslut. Initiativet kan gälla en fråga som en medlemsförening eller enskild medlem önskar ta upp till behandling. Initiativ måste lämnas in en vecka före fullmäktigemötet och två veckor före ett styrelsemöte. 

Läs mer om hur man skriver en motion eller ett initiativ: pdf Var med och bestäm - skriv en motion eller ett initiativ

 

Förbundsstyrelsen

Styrelserepresentanterna utses för två år i taget och representanterna väljs på höstens fullmäktigemöte (nästa gång hösten 2018). Förbundsstyrelsen samlas ungefär en gång i månaden. Styrelsen viktigaste uppgift är att sköta de löpande ärendena, företräda förbundet och ansvara för ekonomin.

 

Förbundsordförande

Förbundsordförande leder både förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Sedan 2014 är Christer Holmlund FSL:s ordförande. Han omvaldes på kongressen och fortsätter på sin post år 2018-2022.

Förbundsordförande sköter posten som huvudsyssla och arbetar därmed heltid på FSL:s kansli.

 

Styrelsens vice

Genast i början av mandatperioden utser styrelsen en vice ordförande för FSL. För perioden 2017-2018 är Sune Alén viceordförande.

 

Förbundsstyrelsen 2017-2018

 

• Christer Holmlund, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

• Sune Alén, viceordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Kimmo Mattsson)

• Linda Felixson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Camilla Forsberg)

• Leif Holmberg

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Sebastian Lindqvist)

• Pamela Leka 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Annette Lundström)

• Sabina Lindholm

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Susanna Blomquist)

• Cecilia Hägglund-Nygård

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Linda Molander-Finell)

• Annika Norrgård 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Christoffer Sourander)

• Marina Räfsbäck

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Ann-Catrine Sunngren)

 

Medlemsföreningar

Medan FSL bevakar lärarnas intressen nationellt, är det lärarföreningarna som samlar regionens lärare och sköter den lokala verksamheten.

Lärarföreningarnas verksamhetsområde kan vara antingen en kommun eller en region. FSL har sammanlagt 31 medlemsföreningar, varav en samlar lärarstuderande. Som enskild lärare hör du till en av våra medlemsföreningar, medan föreningen i sin tur är medlem i FSL.

På lärarföreningarnas program finns ofta allt mellan utbildning och rekreation. Här hittar du kontatuppgifter till varje lärarförening.

 

Skolombud

På varje skola finns ett skolombud som fungerar som din personliga kontaktperson på skolan där du jobbar. Skolombudet kan bland annat svara på frågor om vem som är din förtroendeman och vilka som är lärarföreningens och fackets andra förtroendevalda. 

 

Förtroendemän

På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden. Förtroendemännen väljs i direkta val vart tredje år.

De kommunala förtroendemännen lyder under AKAVAs förhandlingsorganisation FOSU, medan förtroendemännen för den privata sektorn lyder under OAJ. På de flesta orter är lärarnas förtroendeman ansluten till FSL. Förutom förtroendemannen finns också en huvudförtroendeman och ersättare för denne.

Som medlem i FSL ska du alltid i första hand vända dig till din förtroendeman om du har en fråga eller ett problem gällande din lön eller anställning. Via din lokala lärarförening hittar du kontaktuppgifter till din förtroendeman.